Tích nạp - tích tiêu

Tích nạp

Thời gian: 0 giờ ngày 03/11 đến 23 giờ 59 ngày 05/11.

Trong thời gian sự kiện, khi nạp đủ mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

 

Tích nạp đơn

Thời gian: 0 giờ ngày 03/11 đến 23 giờ 59 ngày 09/11..

Mỗi ngày, nạp đủ mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

 

Tích tiêu

Thời gian: 0 giờ ngày 03/11 đến 23 giờ 59 ngày 05/11.

Trong thời gian sự kiện, tiêu lượng ngọc nhất định sẽ nhận được thưởng tương ứng.

 

Tích tiêu đơn

Thời gian: vào các ngày 03/11, 05/11, 07/11, 09/11.

Trong ngày, tiêu lượng ngọc nhất định sẽ được thưởng tương ứng.